Onze visie

Huize Terloo, een Multi Functioneel Centrum, realiseert voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen een modern, veelzijdig en vlot toegankelijke hulp waarbij geloof in eigen kunnen wordt versterkt in samenwerking met het gezin en het brede netwerk.

Onze missie

De missie van Huize Terloo

Wij, de medewerkers van Huize Terloo, willen op een professionele manier een warme en kindvriendelijke zorg ontwikkelen ten aanzien van de ons toevertrouwde jongeren voor wie we tot het uiterste willen gaan zodat ze kunnen uitgroeien tot een evenwichtig, geïnteresseerd en gevoelig persoon.

De identiteitsverklaring van Huize Terloo

In Huize Terloo werken we vanuit de noden van de kwetsbare jongeren en hun context. Het samen handelen in het hier en nu is hiervoor de basis.

We hebben aandacht voor de verbondenheid tussen de jongeren en hun bredere context. Door vaardigheden aan te reiken stimuleren we hen om eigen beslissingen te nemen en keuzes te maken. Daarbij geloven we in de kracht van het betekenisvol zijn voor elkaar. Zo creëren we kansen voor jongeren om uit te groeien tot evenwichtige, geïnteresseerde en gevoelige personen.

We engageren ons tot een hedendaags, veelzijdig en vlot toegankelijk aanbod. De talenten van alle medewerkers vormen hiertoe de hefboom. Een sterk uitgebouwde organisatie ondersteunt hen in hun opdracht.

Graag lichten we de missie nu verder toe:

Wij, de medewerkers van Huize Terloo, willen op een professionele manier een warme en kindvriendelijke zorg ontwikkelen.

Wij, alle medewerkers tezamen, hebben een groot hart voor de kinderen en jongeren die residentieel of ambulant zijn op Huize Terloo.

Wij willen de kinderen en jongeren omringen met de best mogelijk hulp. Wij streven ernaar om systematisch onze professionaliteit te verbeteren en te vergroten door kennis te nemen van nieuwe inzichten en mogelijkheden en om ons nieuwe vaardigheden en competenties eigen te maken. We leggen voor onszelf de lat hoog door te willen blijven groeien en ontwikkelen. We gaan hierbij uit van het motto van levenslang leren.

Wij willen een warme zorg ontwikkelen voor de kinderen en jongeren zodat deze zich veilig en geborgen weten, zodat ze ervaren dat Huize Terloo een warme plek is en dat wij hen omringen met de nodige zorg en aandacht.

Wij willen een kindvriendelijke zorg bieden. Dit houdt in dat onze zorg rekening houdt met wie het kind of de jongere is, wat hij aankan, wat hij nodig heeft en waar zijn grenzen of beperkingen liggen. Kindvriendelijk houdt in dat het kind of de jongere vooropgesteld wordt en dat zorg wordt aangepast aan hem. Kindvriendelijk houdt ook in dat er duidelijke omkadering en afspraken zijn waardoor het kind of de jongere zich veilig kan voelen omdat hij weet waar hij zich aan moet houden.

ten aanzien van de ons toevertrouwde jongeren.

De kinderen en jongeren komen op verschillende manieren naar Huize Terloo. Dit kan zijn op zuiver vrijwillige basis, maar ook via de Jeugdrechter of andere officiële instanties. Allen kiezen bewust voor Huize Terloo. Deze keuze is gebaseerd op hun ervaring dat Huize Terloo precies datgene biedt wat het kind of de jongere nodig heeft.

voor wie we tot het uiterste willen gaan.

Wij willen telkens opnieuw zoeken naar nieuwe mogelijkheden om zo maximale kansen te bieden aan het kind of de jongere. Wij willen ons blijven inzetten en telkens opnieuw kijken op welke manier we het kind of de jongere kunnen benaderen en bereiken, hoe we hem kunnen ondersteunen en begeleiden in zijn groeiproces.

zodat ze kunnen uitgroeien tot een evenwichtig, geïnteresseerd en gevoelig persoon.

Wij wensen elk kind en jongere het beste toe. We willen hem ondersteunen in zijn groei naar evenwichtigheid. We willen hem graag helpen in het vinden van zijn balans zodat hij harmonieus met zichzelf en zijn omgeving kan functioneren.

We willen hem ook helpen om zich open te stellen voor wat er om hem heen gebeurt zodat hij interesse krijgt in de hem omringende wereld. Hieruit kan hij inspiratie voor zijn eigen groei putten.

We willen hem ook helpen waar te nemen wat er in anderen omgaat, wat de impact is van zijn gedrag op dat van anderen, dat hij deze signalen oppikt en constructief gebruikt om optimaal met zijn omgeving om te gaan.

Ons basismodel Circle of Courage

Om bovenstaande missie uit te voeren vertrekken we vanuit het model 'Circle of Courage'.

Jongeren hebben in hun ontwikkeling nood aan bevestiging en bekrachtiging op de vier dimensies van de Circle Of Courage (belonging, mastery, independence, generosity). Het versterken van één gebied heeft een positieve invloed op de andere. We gaan in dialoog met jongeren om positieve connecties met hen op te bouwen, we zien problemen oplossen als leermomenten, we erkennen de sterktes van de jongeren, we geven een antwoord op hun noden.

Een kind kan pas groeien als het ergens bij hoort en positieve relaties ontwikkelt: belonging.

Mastery gaat over vaardigheden ontwikkelen om gedrag te oefenen, over dingen kunnen en vaardig zijn, over sterktes en talenten, groeimogelijkheden, ruimte hebben voor hobby en interesses, vaardigheden op vlak van zelfcontrole, structuur hebben. Hierbij vertrekken we vanuit de sterktes van de jongeren, zowel in het handelen naar de jongeren toe als in het spreken over de jongeren.

Independence (onafhankelijkheid) willen we bevorderen door duidelijke regels te maken, te leren positieve keuzes maken, jongeren uit te dagen om verantwoordelijkheid op te nemen, het vormen en verwoorden van eigen mening te stimuleren,...

Betekenisvol zijn voor een ander, herstelgericht kunnen handelen, de kans om anderen te helpen, iets kunnen "geven", helpend gedrag stellen is de basis van de dimensie generosity.