Inspraak

Het collectief overlegorgaan – de gebruikersraad

De gebruikersraad is het inspraak- en adviesorgaan van de gebruikers van het orthopedagogisch centrum. De gebruikers kunnen op een aantal punten hun mening geven en hun advies uitbrengen.

De gebruikersraad is ook en overlegorgaan waarin de gebruikers en/of hun wettelijke vertegenwoordigers worden geïnformeerd ondermeer over beslissingen die een invloed hebben op de woon-en leefsituatie van de gebruikers.

De gebruikersraad vergadert minstens driemaal per jaar.

In de gebruikersraad zitten minstens drie en maximaal 5 gebruikers en/of hun wettelijke vertegenwoordigers voor een termijn van vier jaar.

In het "Huishoudelijk reglement van het collectief overlegorgaan" lees je meer over de oprichting en bevoegdheden van dit orgaan. download

Indien u zich kandidaat wil stellen voor de gebruikersraad, kan u contact opnemen met de directeur van Huize Terloo via info@huizeterloo.broedersvanliefde.be